Informatieplicht energiebesparing

Informatieplicht energiebesparing

Informatieplicht energiebesparing

Het zal u niet zijn ontgaan dat we in Nederland duurzaamheid hoog op de agenda hebben staan. Door nieuwe regelgeving -welke op 1 juli 2019 van kracht wordt- zullen bedrijven en organisaties verplicht informatie moeten delen over hun energiebesparing. Hierdoor kan de overheid informatiegestuurd gaan handhaven en organisaties stimuleren om te investeren in duurzaamheid.

Wat betekent dit voor u?

Ieder bedrijf/organisatie, dat onder deze verplichting valt, moet iedere 4 jaar een energierapportage indienen bij het bevoegd gezag (RVO). In deze rapportage maken bedrijven en organisaties inzichtelijk welke energiebesparende maatregelen zij hebben toegepast en hoeveel energie zij verbuiken en/of hebben verbruikt.

Uitzonderingen

Sommige bedrijiven en organisaties vallen onder een uitzonderingsregel. Zij hoeven dus niet te voldoen aan deze rapportageplicht. De tekst van de RVO leest als volgt:”

  • Kleinverbruikers van energie: inrichtingen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minder dan 50.000 kWh én een jaarlijks verbruik aan aardgasequivalenten van minder dan 25.000 m3.
  • Type C-inrichtingen: inrichtingen die activiteiten uitvoeren die in bijlage 1 en onderdeel B en C van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) staan, zijn aangewezen als omgevingsvergunningplichtig. Dit zijn onder meer zogenoemde IPPC-bedrijven met zeer energie-intensieve industriële installaties. In de omgevingsvergunning worden wel eisen voor energiebesparing opgenomen, maar niet volgens artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. De basis hiervoor ligt in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
  • ETS-ondernemingen: inrichtingen die onder het Europese CO2-emissiehandelssysteem (ETS-bedrijven) vallen.
  • Glastuinbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem.”

Voor meer informatie en de regelgeving omtrent meerderjarenplanning adviseren wij even op de website van de RVO te kijken.

Hoe kan een inrichting een rapport indienen?

Via eloket van de RVO dient iedere drijver van de inrichting het rapport in bij RVO.nl (of laat het indienen).

Handhaving

Wanneer een bedrijf/organisatie valt onder deze wetgeving zullen zij moeten voldoen aan de gestelde eisen. Als dit wordt nagelaten zal de overheid “handhaven”. Zoals zij het zelf omschrijven:

“Het bevoegd gezag moet handhavend optreden als “een  drijver” zich na een hercontrole nog steeds niet aan de wet houdt. Bijvoorbeeld door het opleggen van een last onder dwangsom. De hoogte van de dwangsombedrag is afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Veelal gaat het om een bedrag vanaf 1.000 euro per overtreding.”

Slimme verlichting

De regels worden aangescherpt en duurzaamheid staat prominent op de agenda. Elke organisatie wordt door de overheid aangespoord om hierin duidelijke stappen te ondernemen. Slimme verlichting kan hierbij ontzettend helpen; het verdient zichzelf snel terug en zorgt voor een grote kostenbesparing op de kort en lange termijn door besparing op energie.

De overheid vraag om duidelijke rapportages iets wat meer inhoud dan simpelweg de meterstand aflezen. Mymesh stelt u in staat om heel gedetailleerd uw energiebesparingen inzichtelijk te maken door middel van duidelijke rapportages. Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op.

Als u overgaat op LED komt u in aanmerking voor subsidie.